Litt historie

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom har sin opprinnelse i 1935. Marie Arilda Virginie Huitfeldt, datter av Marie Dorothea Garmann og Arild Christopher Huitfeldt, ble født 01.08.1849. Hun giftet seg i ung alder med Halvard Bachke, f. 25.01.1838. Halvard hadde tidlig bestemt seg for å gå den merkantile vei og valgte etter noen års praksis å reise ut i Europa for videreutdannelse og perfeksjonering i språk. Tilbake i Trondheim stiftet han sammen med sin bror Fritz Martin firmaet H&F Bachke i 1861. Firmaet drev den første tid med bergverk – svovelkiseksport fra Ytterøya, og for øvrig leveranser av sprengstoff og kull. Senere ble det også shipping og annen virksomhet. Firmaet eksisterer for øvrig ennå, nå som aksjeselskap.

Etter et kort sykeleie døde Halvard Bachke i 1875. Marie var da 26 år og hadde tre mindreårige barn. Hun forble enke resten av sitt liv. Ved Halvards død ble hun partner i firmaet sammen med sin svoger Fritz Martin. Hun oppholdt seg i perioder i London og København, men ellers i Trondheim. Hun skal ha vært meget opptatt av at barna hennes kom seg ut i verden for å lære. Hennes eldste sønn Arild, f. 21.01.1870 kom etterhvert inn i virksomheten etter studie- og arbeidsår ute i Europa. I 1902 ble han eier sammen med sin fetter, og Marie trådte da ut. Hun døde i 1936.

Marie Bachke var som nevnt opptatt av at ungdom skulle få muligheter til å reise ut i verden (den gang var det nok først og fremst Europa som var aktuelt) for å skaffe seg utdanning og/eller arbeidserfaring som senere kunne komme til nytte hjemme.

Med dette som bakgrunn opprettet hun ved testamentarisk bestemmelse av 17.09.1935 «Fru Marie Bachkes Legat til utdannelse i utlandet av unge kvinner hjemmehørende i Trondhjem». Avsatt kapital var 80 000 kr, som ved tilskudd fra barn og barnebarn ble økt til 100 000 kr i 1938.

Sønnen Arild Huitfeldt Bachke opprettet i 1953 i samme ånd fondet «Reisestipendier for unge menn tilhørende Industri og Skibsfart i Trondhjem», med en grunnkapital på 100 000 kr.

I 1983 godkjente Fylkesmannen i Sør-Trøndelag at de to legatene ble slått sammen til ett kjønnsnøytralt legat og dette fikk navnet Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom. Legatets formål er «å utdele stipendier til ungdom fra Trondheim og omegn for reise og opphold i utlandet for videreutdanning og/eller erverv av erfaring som kan anvendes hjemme i nærings- eller annen virksomhet.»

Legatet ledes av et styre bestående av 3 medlemmer, 1 medlem oppnevnes av fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 1 medlem av NTNU v/Rektor og 1 medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Trøndelag.

Legatets kapital er idag betydelig større enn ved opprettelsen, noe som skyldes avkastning på midlene over tid og at legatets statutter krever at deler av avkastningen skal tillegges kapitalen. Det har de aller fleste år vært midler for utdeling av stipendier, til mange forskjellige reisemål og fagområder.