Søknadsskjema

Last ned her: Søknadsskjema

  • Alle rubrikker fylles ut fullstendig.
  • Søknaden påføres håndskrevet signatur.
  • Søknaden skal vedlegges kortfattet CV og oppstilling over beregnede kostnader i norske kroner ved reise og opphold og hvordan disse tenkes dekket.
  • Kopi av vitnemål og attester vedlegges, helst i ett vedlegg.
    NB: Alle vedlegg i e-post må være i PDF-format!
  • Oppholdet du søker støtte til må ha en varighet på minst 5 mnd. Styret kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet til oppholdstid. Redegjør eventuelt i søknaden for hvorfor du mener det bør dispenseres fra kravet til oppholdstid.
  • Avslag eller bevilgning gis ikke nærmere begrunnelse.
  • Ved mottakelse av stipend forplikter søker seg til – etter avsluttet reise – å sende en kort rapport om oppholdet og det faglige utbyttet. Søker aksepterer at rapporten kan bli offentliggjort på legatets nettsider.