Våre krav

Søknadskriterier:

Ungdom under 30 år kan søke

Søkere må i vesentlige deler av sitt liv ha vært hjemmehørende i Trondheim eller omegn. Som omegn godtas følgende kommuner:

-Malvik, Melhus, Skaun, Orkland, Indre Fosen og Stjørdal.

Formålet med utenlandsoppholdet må være videreutdanning eller tilegning av erfaring som kan anvendes hjemme i nærings- eller annen virksomhet.  Også søknader basert på praktiske fag er relevante.

Utenlandsoppholdet for studier eller erfaringsinnhenting må ha en viss varighet, minimum 5 måneder. Styret kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet til oppholdstid. Redegjør eventuelt i søknaden for hvorfor du mener det bør dispenseres

Stipend gis til fremtidig utenlandsopphold. Oppholdet kan være påbegynt. Det gis ikke stipend til opphold som avsluttes samme semester som søknaden behandles eller opphold der studiet eller erfaringsinnhentingen ikke skal starte før neste års   tildeling.

Vi legger bl.a. vekt på:

– Kvalifikasjoner

– I hvilken grad utenlandsoppholdet vil gi videreutdanning/spisskompetanse/perfeksjonering i faget.

– Om tilsvarende utdanning/erfaring er tilgjengelig i Norge.

– Om oppholdet vil kunne komme Trondheimsregionen til gode.